ALUMIINIUMAKNAD, ALUMIINIUMUKSED

KASULIK TEADA-ALUMIINIUMAKEN, -UKS

Mis on eelised?

Parem soojapidavus

Loomulikult sõltub profiilimaterjali valik erinevatest valikukriteeriumitest (muuhulgas ka materjali sobivus hoone üldise arhidektuuriga, hind), kuid kahtlemata on alumiinium kvaliteetseim ning vastupidavaim profiilimaterjal akende valmistamiseks. Alumiinium ei jää alternatiivsetele profiilimaterjalidele (PVC, puit), toote kvaliteeti määravate näitajate poolest, alla üheskis aspektis, ka soojapidavuses – meie poolt kasutatava alumiinium (passiiv-) aknaprofiili soojapidavust näitav U-arv on 0,5 W/m2K, mis ületab, meile teadaolevalt, kõiki alternatiivsetest materjalidest valmistatud profiilide (ka alternatiivsetest materalidest valmistatud passiivakende profiilide) soojapidavust, võimaldades selliselt kokku hoida ka küttekuludelt ning õigustades nii, lisaks muudele aspektidele, mõnevõrra suuremat esmast investeeringut. Võrdluses alternatiivsete profiilimaterjalidega on hilisemalt võimalik kokkuhoidu saavutada ka väiksemate hoolduskulude ning alumiiniumile omase, maksimaalse võimaliku kulumiskindluse arvelt.

Väiksemad hoolduskulud

Väiksemad hoolduskulud johtuvad alumiiniumi oluliselt paremast vastupanuvõimest UV- kiirgusele, erinevatele ilmastikuoludele, aga ka tänu alumiiniumi immuunsusele seen- ja putukakahjustuste suhtes. On paratamatu, et nimetatud tegurite mõjul hakkavad PVC-st aga puidust valmistatud aknad varem või hiljem värvi ning seeläbi ka oma ilmet kaotama. PVC-st valmistatud aknad muutuvad UV kiirguse mõjul poorsemaks, kuhu hakkab kogunema mustust, mida ei ole võimalik (vähemasti tavapesus) eemaldada, samuti muutuvad aknaprofiilid päikesekiirguse mõjul kollakaks, mis koosmõjus halvendavad oluliselt akende ning ühtlasi ka kogu fassaadi välisilmet. Ka puidu, akende profiilimaterjalina, vastupanuvõime päiksekiirgusele aga teistele mõjuteguritele jääb oluliselt alla alumiiniumile. Ükskõik kui kvaliteetselt valmistatud puitaknad vajavad värviparandusi mõne aja möödudes. UV kiirguse mõjul hakkab puidust välja imbuma vaik ning orgaanilise materjalina olles enam mõjutatud ka ilmastikuoludest, temperatuurikõikumistest vajab puit enam hooldust, kuna väljaimbunud vaik ning puidu struktuurne dünaamika rikuvad aja jooksul värvkatte. Raami liitekohtadelt ning pealispinnalt murenenud värvikate võimaldab niiskusel ligi pääseda, mis rikub raamide välisilme ning muudab pikemas perspektiivis aknad kasutuskõlbamatuks. Juhul kui värvimisele ei eelne korralikku pindade eeltöötlust (krunitmine, impregneerimine, liitekohtade katmine mastiksiga) ning kui pindasid ei kaeta selleks sobivate värvidega, võimendub nimetatud risk eriti. Kuna pindade eeltöötluse tegemata jätmine ning odavamate värvide kasutamine võimaldab kokku hoida, on ahvatlus kvaliteedis sel moel järgi anda suur. Alumiiniumist valmistatud aknaprofiilid evivad maksimaalset vastupanuvõimet UV kiirgusele, ilmastikuoludele, temperatuurikõikumistele, samuti on elimineeritud igasugune tootmistehnoloogiline risk, kuna alumiinium eeltöödeldakse ning värvitakse üldjuhul profiile valmistavas tehases ning aknatootjatel puudub seeläbi võimalus sel viisil konkurentsieelist saavutada. Alumiiniumprofiilid säilitavad oma esialgse ilme pikkade aastate jooksul, tinglikult võib öelda, et tegemist on „eluaegset“ garantiid omava tootega.

Suurem kulumiskindlus

Vaieldamatult ületab alumiinium ka kulumiskindluselt alternatiivseid profiilimaterjale. Väiksem kulumiskindlus avaldub raamide deformeerumises ning avatava osa nö „ära vajumises“, mis vähendab oluliselt akende soojapidavust ning ka kasutusmugavust. Deformeerumist põhjustavad, nii juba mainitud klimaatilised tegurid kui ka PVC ja puidu loomuomane väiksem kulumiskindlus võrdluses alumiiniumiga. Puidu vastupidavus sõltub suuresti ka puidu kvaliteedist. Üldjuhul kasutatakse (puit-)akende valmistamisel sõrmjätkatud männipuitu, mille kvaliteet on sõltuvuses sellest kas on kasutatud kõvemat südapuitu või pehmemat ja ka odavamat koorealust puitu.

Maksimaalne võimalik tule- ja sissemurdmiskindlus, testitult parim mürakindlus.

Alahinnata ei tohiks ka akende kvaliteedi rolli kinnisvara väärtusele. Kahtlemata lisavad alumiiniumprofiilidest aknad eksklusiivsust kinnisvara välisilmele, võimaldavad kokku hoida küttekuludelt ning on osa ning oluline märk hoone üldisest kvaliteedist.